Cephalopods

WHOLE ROUND RED SQUID FROZEN ON BOARD

Latin name: Loligo edulis - Size: 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30Up cm/pc - Packing: IQF, bulk 12kgs/carton  

WHOLE ROUND WHITE SQUID FROZEN ON BOARD

Latin name: Loligo Edulis/ Loligo chinensis/Loligo formosana - Size: 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30Up cm/pc -...

SQUID TENTACLE FROZEN

Latin name: Loligo edulis/ Loligo chinensis/Loligo formosana - Size: 10-20, 20-40, 40-60, 60up - Packing: IQF, 1kg/bag...

WHOLE CLEANED SQUID FROZEN

Latin name: Loligo edulis- Size: U3, U5, U10, 10-20, 20-40, 40-60, 60up - Packing: 2kg/block x 6/carton

WHOLE ROUND LOLIGO QUID RED FROZEN ON BOARD

Latin name: Loligo chinensis/Loligo formosana - Size: 9-12, 12cm up - Packing: IQF, 10kg bulk/carton

WHOLE ROUND LOLIGO QUID WHITE FROZEN ON BOARD

Latin name: Loligo chinensis/Loligo formosana - Size: 9-12, 12cm up - Packing: IQF, 10kg bulk/carton

SQUID CUTTING RING

Latin name: Loligo edulis/ Loligo chinensis/Loligo formosana - Size: 10-20, 20-40, 40-60, 60up - Packing: IQF, 1kg/bag...

WHOLE CLEANED CUTTLEFISH

Latin name: Sepia pharaonis/Sepia indopacifica/Sepia lycidas - Size: 1-2, 2-4, 5-7, 8-12, 13-15, 16-20, 20-40, 40-60,...

WHOLE ROUND CUTTLEFISH

Latin name: Sepia pharaonis/Sepia indopacifica/Sepia lycidas - Size: 50-100, 100-200, 200-300, 300-500, 500-1000,...

WHOLE CLEANED OCTOPUS

Latin name: Octopus spp Size: 10-20, 20-40, 40-60, 60up Packing: IQF, 1kg/bag x 10/carton or 2kg/block x 6/carton